Podporte nás

Pomôžte nám pomáhať

Podporujeme mladých a usilujeme sa rozvíjať ich dary a talenty. Váš dar nám umožní vytvárať priestor pre prípravu a prácu mladých dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli darovať kúsok seba, svojích darov, talentov a času pre dobro mladých a detí na letných táboroch doma i v zahraničí.
Príspevok
2% z dane
Materiálna pomoc
Váš príspevok použijeme na nákup materiálu, organizačné zabezpečenie formačných stretnutí dobrovoľníkov a na realizáciu letných táborov pre sociálne znevýhodnene deti a mladých doma i v zahraničí a tiež na ďalšie výdavky spojené s našou činnosťou.

Finančný dar na podporu VIDES dobrovoľníkov, môžete v ľubovoľnej výške poslať na č. účtu SK3302000000001341961955, alebo po naskenovaní QR kódu.
Darovať teraz
Postup pre zamestnancov
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Vytlačte si tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku u nás neboli dobrovoľníkom.
4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlásenia.
5. Tlačivá (Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane) doručte do 30.4. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

ĎAKUJEME!
Postup pre fyzické osoby
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

Potrebné tlačivá: Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie.
2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B).
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

ĎAKUJEME!
Postup pre právnické osoby
1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov PO – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete minimálne 8€ na jedného prijímateľa.
POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie DP a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.)
NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie DP a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.)
DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v DP, že poukazujete 2% z dane.
2. Riadne vyplnené DP doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

ĎAKUJEME!
Základné informácie:
Sme súčasťou o.z. Laura, združenie mladých
Miletičova 7
821 08 Bratislava
Č. účtu: SK3302000000001341961955
IČO: 319 559 16
Na letné misie posielame našich dobrovoľníkov VIDESákov do marginalizovaných komunít po celom slovensku, aj v zahraničí. Naši dobrovoľníci počas misií využívajú rôzne športové pomôcky ako futbalové lopty, švihadlá, frisbee, ale aj farbičky, papiere, kriedy, kostímy a mnohé ďalšie.
Ak by ste radi podarovali niečo z vyššie spomenutých vecí (alebo aj čokoľvek ďalšie), veľmi by ste tým pomohli našim VIDESákom s prípravami a zháňaním materiálnych potrieba na ich misijnú činnosť.

AK by ste nás chceli podporiť aj takýmto spôsobom, kontaktujte nás na vides.misie@gmail.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram